Algemene Voorwaarden

Opdracht / uitvoering
1.1. Opdrachtgever verleent opdracht aan opdrachtnemer en opdrachtnemer aanvaardt de opdracht van opdrachtgever, om de in de opdrachtbevestiging genoemde werkzaamheden te verrichten.
Ingaande per (zie opdrachtbevestiging) tot (zie opdrachtbevestiging). E.e.a. conform de door de opdrachtnemer opgestelde en door de opdrachtgever geaccepteerde offerte/projectplan welke is bijgevoegd. Vorm en inhoud van deze diensten zullen in onderling overleg worden vastgesteld en aan de hand van de ontwikkelingen zonodig worden bijgesteld.
1.2. De genoemde werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht. De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht in te delen, met in achtneming van de overeengekomen termijn van levering. Opdrachtnemer heeft de vrijheid om de werkzaamheden (ten dele) door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het nakomen van deze overeenkomst.
1.3. De opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van haar beroep.

Vergoeding
2.1. Tarieven voor te verlenen diensten worden in onderling overleg tussen Provalia en opdrachtgever vastgesteld. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om per kalenderjaar de vergoedingen aan te passen.
2.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de overeengekomen tarieven exclusief BTW en/of belastingen, heffingen, verzekeringen, kosten van rapportering, reistijd/uren etcetera. Niet overeengekomen extra werkzaamheden, noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst kunnen separaat worden doorberekend. Het door de opdrachtgever verschuldigde tarief is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of het resultaat van de verleende dienst tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2.3. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer gemaakte overige onkosten, zullen na toestemming van de opdrachtgever, afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht worden.
2.4. In beginsel wordt de factuur periodiek dan wel na de gehele uitvoering van de dienst aan de opdrachtgever verstuurd.
2.5. Betaling dient te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
2.6. Eventuele bezwaren van de opdrachtgever betreffende de factuur, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de opdrachtnemer.
2.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Communicatie
3.1. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer regelmatig overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende.
3.2. De opdrachtnemer verplicht zich alle gegevens en inlichtingen te verstrekken, alsmede elke medewerking te verlenen die door of namens de opdrachtgever noodzakelijk of gewenst wordt geacht ter uitvoering, ter toepassing en ter controle van het in deze overeenkomst overeengekomen.
3.3. De opdrachtgever verplicht zich op verzoek van de opdrachtnemer alle informatie te verstrekken verband houdende met de opdracht.

Geheimhoudingsplicht
4.1. Beide partijen verklaren alle vertrouwelijke informatie van de opdracht,  waarover zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen, geheim te houden.

Annulering, einde der overeenkomst en overmacht
5.1. Bij annulering door opdrachtgever van overeengekomen opdracht korter dan 20 werkdagen en langer dan 10 werkdagen voor de overeengekomen uitvoeringsdata verplicht deze tot betaling van 50 procent van het overeengekomen tarief (inclusief reisuren/tijd). Bij annulering van 10 werkdagen of korter voorafgaande aan de aanvang van een dienst is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd (inclusief reisuren/tijd), tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. Bij annulering van diensten langer dan 20 werkdagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum verplicht deze tot betaling van alle door Provalia gemaakte voorbereidingskosten met een maximum van 10 procent van het overeengekomen tarief.
5.2. Deze overeenkomst eindigt automatisch, met onmiddellijke ingang:
"        Aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht
"        Door overlijden van de opdrachtnemer
"        Met wederzijds goedvinden
"        Door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer
"        Door ontbinding van de overeenkomst ingeval van 'niet nakoming' van de opdrachtgever respectievelijke opdrachtnemer
5.3. Overmacht: partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen (b.v. ziekte).
5.4. Bij het einde van de overeenkomst is de opdrachtnemer gehouden alle eigendommen van de opdrachtgever te retourneren

Aansprakelijkheid
6.1.Provalia zal haar diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van Provalia, is Provalia voor de direct daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de voor de  desbetreffende dienst overeengekomen prijs, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Provalia. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever - uit welken hoofde ook - jegens Provalia verjaren één jaar, na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
6.2. Provalia is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt of zegt te lijden indien zij buiten haar schuld niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
6.3. Provalia sluit elke aansprakelijkheid uit voor handelingen van opdrachtgever waarvan opdrachtgever stelt dat zij het directe of indirecte gevolg zijn van de door Provalia uitgevoerde en overeengekomen dienst.
6.4. Is Provalia verhinderd de dienst uit te voeren door toedoen van opdrachtgever dan behoudt zij nochtans haar volle aanspraak op betaling van het overeengekomen tarief.

Slotbepalingen
7.1. Partijen verklaren over en weer de verbintenissen uit deze overeenkomst te aanvaarden
7.2. Afwijkingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig en verbindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen
7.3. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

In de West 24   •   3958 GC  Amerongen  •   Tel. 0343 – 456156   •   info@provalia.nl   •   www.provalia.nl